Thực hiện kế hoạch số 165/KH-THCS ngày 26 tháng 9 năm 2021của trường THCS Dân Tiến về Kế hoạch tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và văn hóa ứng xử năm học 2021 ...